Rolf Öhlén

​Hroduwulafars underbara resa genom Sverige - Ångermanland del 8 av 10

Så några ord om landshövdingen Per-Abraham Örnsköld.

 Han föddes  den 13 november 1720 kl 3 på morgonen och döptes kl 16 samma eftermiddag i Hed, Västmanland. Fadern, majoren wälborne Hr Johan Örnskiöld, hade blivit adlad året innan. Modern var wälborne fru Sara Helena Schönström, dotterdotter till Abraham Momma. Momma var på 1500-talet en vitt förgrenad industrisläkt bosatt i Aachen och dess omgivningar.

 Släktens medlemmar ägnade sig åt bergsbruk och övergick tidigt till protestantismen. Den bredde ut sig till bl a Nederländerna, England, Tyskland och så Sverige dit tre bröder, Willem, Abraham och Jakob begav sig på 1640-talet och slog sig på handel och en bruksdrift som kom att bli ett av landets mest betydelsefulla. De hade privilegier till bergsbruket i Masugnsbyn och Svappavaara. De ingick kompanjonskap med en Arendt Grape som 1646 erhållit privilegium på bergsrörelse i Torne lappmark och anlagt Kengis bruk. Abraham (1623-1690) och Jakob (1625-1678) adlades 1669 med namnet Reenstierna.

Efter studier vid Uppsala universitet blev Per Abraham Örnsköld askultant vid Bergskollegium samt i Svea Hovrätt. Han blev först extra ordinarie notarie vid båda institutionerna men erhöll 1747 en bergsmästares namn och heder. Han fick tjänst som assessor vid Bergskollegium och utsågs 1759 till bergsråd. Samma år gifte han sig med den 20-åriga Ulrika Eleonora von Berchner, dotter till brukspatron Georg von Berchner och den sista av sin ätt. De fick inga barn.  Hon kom att bli statsfru hos drottningen.

 Vid tiden för giftermålet var han en av landets ledande personer inom finans- och näringspolitiken. Genom flera resor på kontinenten skaffade han sig betydande kunskaper om järnhantering, jordbruk och handel som kom väl till pass när han blev ledamot av den s k handels- och ekonomikommissionen 1757-1761. Till detta bidrog även de kunskaper han hade förvärvat som ägare av Strömbacka bruk i Hälsingland.  

1762-1769 var han landshövding för det nybildade Västernorrlands län som då förutom Ångermanland och Medelpad omfattade Jämtland. Han var intresserad av jordbruk och ansåg att den låga avkastningen kunde ökas eftersom bönderna enligt honom var lata och liknöjda.

Han förespråkade en omfattande reformpolitik inom främst modernäringarna. Han var en ivrig förespråkare för bl a linslöjd, odling av höstråg och potatis. Han bedrev en aktiv bebyggelsepolitik och påskyndade genomförandet av storskiftet och avvittringen. han ville  genomföra en marknadsreform i vilket ingick bildandet av en köping i Jämtland. vilket dock inte blev av förrän 1786 när Östersund grundades, Han ville också avskaffa det Bottniska handelstvånget. Hans reformiver betraktades dock inte alltid med välvilja av allmogen vilket avspeglas i den femårsberättelse Örnsköld ingav till riksdagen 1769.

 Han gick grundligt tillväga med att kartlägga böndernas situation. Han krävde att länsmannen i varje distrikt skulle rapportera vad bönderna gjorde från vecka till vecka. Han ville ta reda på vad som var mans- respektive kvinnogöra. Han trodde att alla hushåll var likadana varför hans undersökning anses  missa klasskillnader.Han väckte både beundran och motstånd.

 Han rekommenderade nyttiga företag och anläggningar, utfäste och delade ut belöningar för odling, husflit, handslöjd med mera. Även om han hade sitt residens i Sundsvall reste han många gånger också upp till de mest avlägsna fjälldalar. Till de mest otillgängliga platserna fick han åka båt eller ta sig fram till fots.

 På alla platser han besökte höll han sammankomster med allmogen för att ta reda på deras behov och önskningar. Under hans tid som landshövding blev 406 byar storskiftade, 62 nybyggen uppfördes på kronoskogarna, 172 nya hemmansdelar bildades och kartor upprättades över länet. Han etablerade apotek i Härnösand och Sundsvall.

 1767 utnämndes han till riddare av Nordstjärneordern.

 Må hända ivrade han lite väl mycket för att lyfta länets ekonomiska välstånd. I vissa fall kanske han gick väl hårt och djärvt fram. Han ville så mycket och tyckte att bönderna var väl ostyriga och slöa. Vid riksdagen 1769 anklagades han av några riksdagsbönder för "våldsamma åtgärder". Det ledde till att han mot ett ansenligt belopp bytte plats med landshövdingen över Södermanlands län.

 Han fortsatte under den tid han verkade där (1769- 1791) att med samma energiska flit göra vad han kunde för att hjälpa de olika näringarna och den allmänna hushållningen. Han lät uppföra Södermanlands första lasarett, förbättra vägar - ett antal milstenar bär hans initialer - befrämjade linodlingen och för att ha försökt introducera potatisodling vilket gav honom smeknamnet "Potatis-Pelle".

Kort efter att Gustaf III övertagit regeringen 1771 blev han tillsammans med sina bröder friherre.

1791, 70 år gammal, avled han på sin post som landshövdning i Nyköping den 16 april efter ett liv där han gjort vad han efter heder och samvete kunnat för att utveckla de delar av landet han hade ansvar för inför Gud, konung och allmoge.

 Örnskölds gravvård återfinns i Allhelgonakyrkan i Nyköping. På gravvården på All Helgona kyrka står: "Outtröttlig i ämbetet. Nitisk i Konungens tjänst. Lagens helgd. Länets förkovran. Slöjdens befordran. Var mans rätt." Om han nitiskhet väckte ont blod hos vissa torde han dock hedras för sina insatser för landets väl och ve.

2019-05-16 06:35.


Kommentarer till blogginlägget