Rolf Öhlén

​Hroduwulafars underbara resa genom Sverige - Ångermanland del 6 av 10

I Nolaskogs förstärktes under 1800-talet grundnäringarna med handelsresor från företrädesvis Nätra och Själevad till vintermarknaderna i Mellansverige (sörkörare). Handelsvägarna via Anundsjö in i Ångermanna lappmark gav norra Ångermanland ökad ekonomisk bebyggelse.   

 Anledningen till sörkörarnas resor var det bottniska handelstvånget. 1349-1357 utarbetades kung Magnus Erikssons stadslag. I köpmålbalken förbjöds farmän från Roden (Upplands kusttrakter), Gästrikland och Norrland att handla med utlandet. Ville de sälja sina varor utrikes fick de hålla marknad i Stockholm. Under de följande århundradena upprepades förbudet mot utrikes handel i växlande omfattning.

 Genom tre stora handelsordinantier 1614, 1617 och 1636 skärptes handelstvånget.  

De som bodde i Norrland och Finland förbjöds att dels sända fartyg till orter söder om Stockholm och Åbo samt att motta besök av utländska fartyg.

Gävle grundades 1413, mellan 1580-1640 grundades Hudiksvall, Söderhamn, Härnösand, Sundsvall, Umeå, Piteå, Luleå och Torneå. De städer norr om Gävle och Åbo som grundats före 1640 förbjöds all direkt förbindelse med utlandet, både från att motta utländska fartyg (passiv seglationsrätt) och att själva skicka fartyg till utländska hamnar (aktiv seglationsrätt)

 Inom landet fick de inte segla längre än till Stockholm eller Åbo men alla svenska städer kunde skicka fartyg till dem. Gävle erhöll inhemsk och aktiv seglationsrätt men fram till 1673 med kravet att dess inlöpande fartyg skulle gå in till Stockholm innan de fick fortsätta till Gävle. 

 Det bottniska handelstvånget är äldre än de svenska städernas uppdelning i stapelstäder (rätt att bedriva import och export) och uppstäder (fick bara bedriva inhemsk handel och sjöfart).  Denna indelning blev dock ett av de viktigaste leden i handelstvånget. Det betydde att den Bottniska vikens långa kuster saknade stapelstäder. 

 Medan rikets övriga uppstäder bara var utestängda från den utrikes handeln och hade full frihet att handla inom hela landet tillkom i Bottniska viken en stor inskränkning även i den inhemska seglationen. Utan tvivel var det Stockholms intresse som påverkade lagstiftarna mest. Huvudstadens välmåga ansågs vara förutsättningen för hela landets välgång, bl a i synen på den som den egentliga stapelstaden för den utrikes handeln.

 Uppstäderna skulle som ersättning ha andra förmåner vilket dock inte var lika angeläget för regeringen. Redan under Gustaf II Adolfs regering frångicks principen att borgarna i stapelstäderna skulle vara uteslutna från uppstädernas marknader vilket innebar att de inte skulle få handla direkt med bönderna. 

Istället för städer fanns marknadsplatser där svenska och utländska borgare och bönder idkade handel. Landsköpman var till början av 1600-talet en skattetitel på bönder i Norrland som vid sidan av jordbruket bedrev handel med utlandet, främst Ryssland.

 Titeln syftade på att till skillnad från borgarna i städerna var de köpmän på landet.

Norrlänningar från övre Norrland som flyttade till Stockholm och blev borgare där kallades bottnakarlar. Under medeltiden förbjöds landsköp i övriga landet men inte gårdfarihandel, d v s handel med eget hantverk. 

 Magnus Erikssons stadslag skilde mellan torgköp och köp på landet. Landsköp förbjöds och böter utgick för överträdelse oavsett om det var präst, hovman eller bonde som bedrev handel.

 I flera stadslagar upprepades förbudet om landsköp och avsåg köpmannavaror, d v s salt, tyg, kryddor med mera. Inte heller var det tillåtet att ha landköpvaror i sitt hus. På så sätt uppstod borgarnas monopol på handel. Det kan sägas att borgarståndet uppstod i Sverige.

 Mot slutet av medeltiden (slutet av 1400- början på 1500-talet) att betraktas som ålderdomligt. Köpmanskap skulle bedrivas i städerna av särskilda borgare. I strid med Magnus Erikssons stadslag stadgas det i hans landslag att det inte ska kallas landsköp om det bedrivs i Norrland, Finland, Gotland och Öland om det gällde livets nödtorft. Undantaget gällde också birkarlar (handelsmän som från 1200-talet och en bit in på 1500-talet verkade i Torne, Lule och Pite lappmarker) och viss utsträckning Bergslagen.

 Med tiden återstod Norrlands undantag från förbudet. Gustav Eriksson av ätten Vasa utfärdade två brev, ett till Hälsingland och ett till Västerbotten där han uppmanade landsköpmän att bosätta sig i Västerbotten eftersom det inte fanns städer där. 

Från 1723 års riksdag bekämpades handelstvånget men först 1765 upphävdes det.

Sålunda tog Sörkörarna med sig pälsskinn, linne och annat smått och gott, åkte ner till vintermarknaderna, sålde varorna där och återvände hem med kryddor, tyger och andra varor som inte gick att få tag på annorstädes.

2019-05-13 07:56.


Kommentarer till blogginlägget


Mycket intressant!
2019-05-13Hon som bl a härstammar från en birkarlssläkt vinkar.
Fast de tog upp skatt också, och hanlade på Norge och Murmansk, lite svårt att hindra folk från att skida och släda norrut, västerut och österut till andra hamnar.
Frågan om stapelfriheten figurerar bl a i "Fältskärns berättelser" även hamnarna i Österbotten omfattades av de här reglerna, och alltså även inrikes sjöfart tvärs över Bottenhavet och Bottniska Viken.

2019-05-14Så intressant! Så var det! Tack för kompletteringen
2019-05-15Tack själv!
2019-05-15