Rolf Öhlén

Hroduwulafars underbara resa genom Sverige v 189 del 3 av 3

Jag passerar bron över Ströms Vattudal (Vattudalen, förr även: Vassdalen). Den 146 kvadratkilometer stora sjön, belägen 266 m ö h är 73 meter som djupast. Den ingår i Ångermanälvens huvudavrinningsområde och avvattnas av vattendraget Faxälven. Den sträcker sig från Kvarnbergsvattnet i norr, nära Gäddede vid norska gränsen, till Russfjärden vid Strömsund i söder där den rinner ut i Faxälven, nära Ulriksfors.

 Den egentliga Vattudalen har en medelbredd mellan de flacka och jämnlöpande stränderna av 3 km; störst i söder, norr om Öhn, 7 km. På flera ställen, t.ex. vid Bonäset, finns 10–13 m höga strandterrasser av lagrad sand och sandig lera; sjön verkar alltså vid slutet av istiden ha varit uppdämd av is. Sjön har två bäcken, skilda genom en tröskel av omkring 20 m. Redan vid sjöns nordända i Dragans mynning finns djup av 36 m, längre söderut (framför Gärdnäs) 55–60 m, mellan Näxåsen och Hillsand ända till 63 m. Maximidjupet i norra bäckenet (73 m) har mätts i sjöns "knä" strax norr om Vedjeön. Det södra bäckenet har sitt största djup, 65 m, utanför Bonäset. Väster om Öhn, i sjöns sydligaste del, är djupet 15 m och österut 22–23 m, och vid bron vid Strömsund mellan 15 och 20 m. Den nedre änden av sjön, Russfjärden, är endast några få meter djup.

 Efter freden i Roskilde 1658 när Sverige erhöll Trondheims län planerade Karl X Gustav att bygga slussar för att hela leden ända från kusten segelbar och på så sätt åstadkomma en lättare förbindelse med det nya territoriet.

 Den mycket livliga ångbåtstrafiken började i Vattudalen år 1870 med den första ångbåten "Ströms Vattudal". Den fortsatte, vad gäller persontrafik, fram till 1936 med ångbåten "Virgo", då den konkurrerades ut av den då snabbt växande biltrafiken. Reguljär persontrafik fanns på linjen Strömsund-Bågede-Gäddede, där omlastning skedde i Bågede, och fortsatte sedan upp till Gäddede. De många flottningsbåtarna fanns i trafik fram till och med sommaren 1982, då all timmerflottning i Vattudalen upphörde.

Prinsloppet (1971–1977) på Ströms Vattudal var Sveriges första skridsko-långlopp på naturis. Vattnet i dalen avbildas uttryckligen i Strömsunds kommunvapen, trots att bilden i ett heraldiskt vapen egentligen aldrig skall föreställa specifika föremål.

På den östra sidan Russfjärden hälsas jag välkommen till Strömsund och på sydsamiska Straejmie. Ett hundratal stenåldersboplatser från fångstkulturen i området är kända. Fynd från järnåldern och vikingatiden har också gjorts. Gravar från 800-talet e kr har hittats på Ströms gamla kyrkogård.

 Första gången Ström nämns i skrift är vid ett ting i Sveg 1273 då man bland annat avhandlade de norska riksgränsmärkena mot Sverige (både Härjedalen och Jämtland tillhörde Norge då). Där vittnade en gammal bonde, Loden från Ulvkälla, att han som ung, förmodligen omkring 1230, hade deltagit i en gränskommission för att syna av gränsmärkena och att ingen i Straumi då kunde läsa bönen Pater noster.

 Den gamla kyrkan i Ström, byggd omkring år 1300, stod på nuvarande gamla kyrkogårdens mark. Det skall då ha funnits endast sju gårdar i församlingen. Kyrkan revs gradvis under 1850-talet, efter den nya kyrkans invigning år 1847. Det gamla sockennamnet Ström syftar på Strömmen eller Strömsströmmen, som avvattnar Ströms Vattudal till Faxälven vid Ulriksfors.

 Det flata och jämna området framför den nuvarande kyrkan kallades i äldre tid för Strömsflaten, och namnet kan vara mycket gammalt. En man i Ström, "Thore Flater", som nämns i ett skuldebrev till kyrkan utställt i Mordviken år 1410 kan ha sitt binamn bildat efter flaten.  Strömsflaten var Ströms marknadsplats, och de två största marknaderna där var vintermarknaden i februari samt höstmarknaden vid Mickelsmäss.

 Den gamla flaten utgjordes av de centrala delarna av de ingående byarna; Bredgård och Näset. Numera åsyftas hela tätorten Strömsund i benämningen, som också har kommit att bli endast dativformen Flata. De som fortfarande kan sin jämtska böjer dock ortnamnet beroende på om det står i ackusativ (riktning) eller dativ (befintlighet). Exempel: Om je ha före på Flatn (ackusativ) så e je på Flata (dativ). Flata uttalas med akut accent, det vill säga [Fláta], som exempelvis uttalet av -flata i ordet handflata.

 1912 fick Strömsund järnvägsförbindelse genom Inlandsbanan. Vid denna tid bodde cirka 1 000 personer i Strömsund, som redan då hade en ansenlig mängd industrier, främst inom trävarutillverkning. Tilltron till orten och dess utveckling var stor, i Nordisk familjebok från 1916 skrivs följande: S. är stadt i raskt framåtskridande och betraktas som Jämtlands blifvande andra stad. Så blev dock inte fallet, men sedan sekelskiftet har Strömsund ändå vuxit befolkningsmässigt med ett par tusen.

 Strömsund fick gymnasium 1961, numera Hjalmar Strömerskolan. 1973 beslutade riksdagen att ett så kallat industricentrum skulle förläggas till Strömsund som en satsning för att främja industrietableringen på orten. Idrottsföreningen på orten, IFK Strömsund, är en av länets äldsta och grundades 1908. Ströms Hembygdsförening, som sköter det omfattande hembygdsgårdsområdet i södra Strömsund, är länets äldsta hembygdsförening och grundades 1906.

 Strömsund hade en stadsbild liknande en småstad genom de affärs- och bostadshus från 1800-talets senare del som fanns utmed Storgatan. Vissa mindre nybyggnationer skedde vid Storgatan under 1950-talet, bland annat uppfördes Strömsunds kommunalhus 1958, ritat av arkitektfirman Klemming & Thelaus. 1960- och 70-talets så kallade "saneringar" förändrade dock detta radikalt, eftersom merparten av de äldre trähusen revs. Strömsund fick i samband med detta ett nytt affärscentrum kring det då skapade Vattudalstorget. De äldsta kvarvarande stora stenhusen, förutom Ströms kyrka, är Grand Hotell (1909) och Tingshuset, som invigdes 1911 och är ritat av arkitekten Frans Wallberg.

 Näringslivet domineras av småindustri- och servicenäringen, med bland annat träindustri och tjänsteföretag. I juli hålls Dundermarknaden.

2019-04-19 13:12.


Kommentarer till blogginlägget