Rolf Öhlén

Hroduwulafars underbara resa genom Sverige v 189 del 1 av tre

Efter Hammerdal passerar jag avtagsvägen till Yxskaftskälen. Vad är det då med den lilla byn med det märkliga namnet som gör den värd att nämnas i detta sammanhang? Ja, det är en så kallad höghöjdsby, den ligger 407 meter över havet. Sedan vet man när och vilka som grundade den. 1758 kom de första nybyggarna, avskedade ryttaren Zakris Ingelsson Bolling och hans kusin, dragonen Zakris Nilsson Berggren och deras familjer.  Bägge dessa herrar härstammade från byn Åsen i Hammerdal.  De närmaste åren därefter kom två familjer till.

 Ortnamnet kommer från ”käl” med betydelsen ”skogbeklädd höjd/ås på utmark” och yxskaft syftade på att det fanns bra ämnen till yxskaft. I äldre tider räknades området som avradsland (kronskog som fick nyttjas mot en årlig skatt, s k avrad) kallat Elvflolandet. Från källor på 1600- och 1700-talet framgår att bönder från Fagerdal, som jag nyss passerat, Gisselås och Sikås arrenderade marken som bete.

Ytterligare två familjer flyttade till Yxskaftkälen de närmaste åren därefter. Bebyggelsen lokaliserades först till byns högsta punkt, där en minnessten restes 1924. Efter två förödande bränder, den sista 1817, flyttades gårdarna ut till skilda ställen i byn.

De första husen byggdes på byns högsta punkt. Efter två förödande bränder, den sista 1817, flyttades gårdarna ut till olika ställen i byn. En minnessten restes 1924.

Flygaregården, Riktgården, Sven Jönsa-gården och Zakrisgården tillhör den äldre bebyggelsen. Den sistnämndas nuvarande mangårdsbyggnad, uppförd 1844, tillhör en av de äldsta i byn.

Mellan åren 1789 och 1792 skiftades inägorna så varje gård fick en mer samlad åkerareal.

Vid den tiden fanns nio gårdar (åbor). Vid storskiftet 1823-1834 fick till följd att flertalet av byns fäbodar fick flyttas till nya lägen. Utmed Öjån fanns flera fäbodvallar.  

En vattendriven kvarn och en dito kvarn byggdes under 1840-talet vid Storsjöbrännbodarna som var i drift in på 1900-talet. Under åren 1920-1930 fanns ca 300 invånare i byn. Det fanns ca 84 ladugårdar med mjölkproduktion.   

 Vägnätet förbättrades under 1930-talet då s k AK-vägar byggdes mellan Gåxsjö-Hammerdal och Bredkälen - Strömsund. Det gjorde det lättare för byborna att ta sig till  Gåxsjö kyrka, dit man tidigare fått färdats på dåliga kärrvägar över myren Älgflon.

 Invånarantalet minskade under 1940-talet. Med mejeriernas tillkomst och mekaniseringen av jordbruket upphörde fäbodbruket.  Slåttermarkerna i byns utkanter slutade brukas under 1960- och 70-talen.

 Affärer har funnits i Yxskaftkälen från 1870-talet och framåt. Det var lanthandlar som fanns på gårdarna i byn. Mellan 1940 och 1964 fanns också en Konsum-affär. Efter dess nedläggning kom affären att drivas i enskild regi i ytterligare sex år, innan den slutligen upphörde.

 Yxskaftkälen hade egen skola 1884-1970. Både det äldre skolhuset (byggt 1884) och det nyare (byggt 1949) är bevarade med nya funktioner som gudstjänstlokal (EFS) respektive snickeri (Lusthuset).

Telefon kom till Yxskaftkälen 1890 och elektricitet 1920. Vägbelysning, som finansierats av byinvånarna själva, sattes upp 1969. Mellan 1914 och 1968 fanns även poststation.

I dag är en mjölkgård och en avelsgård är i drift. Byns ursprungliga odlingslandskap hålls ändå öppet vilket gör Yxskaftkälen till en värdefull plats i kulturgeografiskt avseende. Markerna runt byn domineras av låglänta tall- och granskogar och vidsträckta myrmarker. Dessa områden har på sina ställen en varierande och artrik flora.

 I byn finns "Lusthuset", en utomhusanläggning med modelljärnväg som marknadsförs som Sveriges största vattenträdgård. Där finns även en mindre kiosk med servering. Bland övriga företag märks en handelsträdgård.

I Gisselås fanns tidigare en av Svenska mosskulturföreningens försöksgårdar, som 1921-23 iordningställdes på den då ej odlade, men krondikade myren Krokdansen.

2019-04-16 16:02.


Kommentarer till blogginlägget