Rolf Öhlén

Hroduwulafars underbara resa genom Sverige v 90

 Vid Östersjöns stränder ligger Nykroppa. Ja, nu är det inte innanhavet jag avser utan insjön i Filipstads kommun. Här har människor bott sedan stenåldern. 1540 nämns orten i en jordebok i samband med järnhantering. 1570 började silverbrytning i Hornkullen på tillskyndan av Hertig Karl innan han blev Karl IX.

 Fram till 1622 var Nykroppa kronobruk. Claes Linroth som arrenderade bruket köpte det 1714 och slog ihop det med Storfors bruk. Bruket ägdes fram  till 1809 av familjen Linroth då de sålde Nykroppa och Storfors till greve C G Lövenhielm. När han dog 1839 bildades ett konsortium som överlät skötsel och drift åt en disponent. 1972 lades verket ner och 1973-1974 revs byggnaderna. I samband med nedläggningen startades den nuvarande dörrfabriken.  

Så är jag framme vid Värmlands tredje äldsta stad, Filipstad. Den är uppkallad efter Karl IX:s son och Gustaf II Adolfs bror Karl Filip. Staden ligger vid sjön Daglösen som är drygt 7,28 kvadratkm och som djupast 26 meter. Namnet har den fått av sitt låga siktdjup, sjön är daglös.

 Från 1300-talet har här bedrivits järn- och gruvhantering vilket kan vara orsaken till att området befolkades. Stadsprivilegierna erhölls 6 april 1611. Efter en brand 1694 miste Filipstad stadsprivilegierna. På 1700-talet ökade gruvindustrin och Filipstad byggdes ut. Mellan åren 1720-1835 var orten en köping men 1835 blev den åter stad. 

1773 grundades ett lasarett och 1887 fick staden ett elektricitetverk. 1904 öppnade ett bageri som sedemera fick namnet ”Wasabröd”. Också snackstillverkaren OLW håller till på orten sedan 1968.

 Första helgen i september hålls Oxhälja marknad som har sina anor från 1600-talet. Marknaden besöks årligen av ca 150 000 människor. Nils Ferlin är en av stadens mer kända profiler som kan påträffas på en parkbänk i staden om än i förstenad form.

 Den inte helt obekante svenskamerikanen och uppfinnaren John Ericsson, uppfinnare av bl a en förbättrad propellertyp och krigsfartyget ”Monitor” som kom att få en avgörande betydelse för det Nordamerikanska frihetskriget, ligger begravd i staden.

Vid den oligotrofa klarvatten sjön Yngen ligger den gamla gruvorten Persberg. Jag hade kunnat skriva näringsfattiga men det var roligare att skriva oligotrof. Substantivet avser en organism som kan leva  i näringsfattiga miljöer som kännetecknas av låg tillväxt, låg ämnesomsättning och generellt låg befolkningstäthet - som typ vi som lever i Norrlands inland. Ett exempel på en oligotrof  är den grottlevande olm. Adjektivet avser näringsfattiga miljöer som sjöar belägna i fjällen eller i barrskogsbältet.

 Hur som är Yngen klassad som ett nationellt särskilt värdefullt vatten för fiskevård och naturvård. Den kalkhaltiga bergrunden medför ett högt och stabilt ph-värde och en buffertkapacitet som står emot surt nedfall. Öarna är bevuxna med tall- och lövskog av skiftande ålder. Kalken ger en rik flora med en rad olika orkidéarter. I vattnet simmar ett bestånd av de få ursprungliga rödingsbestånd söder om Dalälven. Annars finns öring, sik, siklöja, gädda, lake, abborre, nors, elritsa, löja, mört och ål.

 Vid denna sjö ligger alltså orten Persberg. Sedan medeltiden har järnmalm brutits här. För att hindra att gruvorna vattenfylldes användes först människokraft, från 1719 hästvandring och 1751 byggdes en konstgång (eller stånggång, det är en äldre anordning för mekanisk kraftöverföring över kortare sträckor) från Yngshytteälven för att driva pumparna. 1980 stannades pumpen och gruvan vattenfylldes.

 Persbergs gruvor var förmodligen först med maskinborrning som infördes 1860. De var en av de mesta malmproducenterna i Sverige. Djupaste schaktet vid Odalfältet – det största gruvfältet som var i drift till 1977 – är drygt 400 meter. Malmen var ovanligt fri från svavel och fosfor och räknades kvalitetsmässigt som en av Sveriges bästa.

 Gruvan är nedlagd men anrikningsverket är ännu i drift. Kalk bryts i Gåsgruvan som sedan anrikas för användning inom pappersindustrin. I Persberg genomfördes Industrisveriges första strejk år 1969.

2015-10-08 07:31.


Kommentarer till blogginlägget


Intressant läsning!
2015-10-08