Rolf Öhlén

Hroduwulafars underbara resa genom Sverige – vecka 3 etapp 2

Landskapet är flackt och öppet med en och annan lövskogsdunge. Vindkraftverk och kraftledningar bryter horisonten innan jag börjar skymta bebyggelsen i Staffanstorp. Första gången platsen omnämns i skrift är 1304, Stafnsthorp. Svenskt ortnamnslexikon anger att förledet hänger samman med ett gammalt mansnamn, Stafn. Som inte har med namnet Staffan/Stefan att göra utan kommer ifrån ordet stäv (på ett skepp). I dagligt tal benämndes orten Stanstorp. I samband med att en järnvägsstation byggdes 1875 fick orten namnet Staffanstorp, en form som använts tidigare under 1800-talet för att undvika sammanblandning med ett annat Stanstorp. När den nuvarande församlingen bildades år 2000 fick den namnet S:t Staffans församling. Författaren Ivan Pfeifer skriver på församlingens hemsida att "den helige Stefanus ytterst gett Staffanstorp dess namn". Det finns alltså två olika tolkningar av ortnamnets härkomst. Orten har präglats av den sockerfabrik som startade 1885. Sveriges hittills enda tågrån ägde rum 18 mars 1907 på sträckan Staffanstorp-Djurslöv. Nu går det undan att komma till utkanterna av Lund, Sveriges elfte största tätort. Lund grundades 990, troligen på kungligt initiativ. Det är möjligt att bebyggelsen flyttades från Uppåkra ca 5 km söderut där arkeologiska utgrävningar gett fynd som tyder på en bosättning före vår tideräknings början som blivit nedbränd i slutet av 900-talet. Den kan ha varit centralort från 400-talet och framåt för det bördiga sydväst-Skåne, en roll som Lund övertog. Staden ligger strategiskt fördelaktigt på Romelåsens sydvästsluttning med mossar och sankmark utmed Höje å nedanför som gav extra skydd. Det nya läget vid korsningen av en öst-västlig landsväg till landet i Vombsänkan kan antyda att staden Lund sökte kontroll över större delen av Skåne. Anläggandet av Lund kan ses som en del av att försöka skapa ett enat danskt kungarike. 1060 blev Lund biskopssäte och metropolitsätet för norden. Katedralskolan grundlades 1085. Därmed är den Nordens äldsta skola. Lund var Danmarks viktigaste stad och hade 3 000-4 000 invånare. Den förlorade i betydelse i början av 1300-talet. Malmö hade anlagts som ärkebiskopens befästa färjeläge för resor över Öresund. Som hanseatisk hamnstad var Malmö i stark tillväxt, men Lund behöll positionen som kyrkligt, kulturellt och bildningsmässigt centrum. År 1425 inrättades Studium Generale i Lund, Danmarks och Nordens första universitet. Lund blev en svensk besittning 1658 och år 1666 anlades Lunds universitet för att understödja försvenskningen. 4 december 1676 stod ett av de blodigaste slag som ägt rum på nordisk mark i ett område norr om Lund. Striden stod mellan en invaderande dansk armé bestående av ungefär 13 000 soldater under Kristian V och den svenska armén med ungefär 8 000 soldater under Karl XI. Förlusterna var cirka 50 procent på båda sidorna, 6 500 danska soldater och 3 000 svenska. En månad innan slaget hade Svenskarna sitt härläger norr om Kävlingeån vid Lilla Harrie några kilometer norr om Lund. De danska trupperna var förlagda vid Skälshög mellan det svenska härlägret och Lund. De svenska trupperna korsade den tillfrusna Kävlingeån vid Rinnebäcksvad cirka klockan halv tre på morgonen den 4 december för att anfalla det danska härlägret. Framryckningen visade sig vara för svår på grund av alla gärdesgårdar och diken som låg i vägen. Istället gick de svenska trupperna mot Lund för att kunna inta Helgonabacken och andra höjder norr om staden. Den danska arméledningen hade insett detta och satte sig i rörelse mot söder för att kunna inta höjderna före de svenska trupperna. De bägge styrkorna kom fram nästan samtidigt klockan halv nio och började omedelbart strida. Den svenska högerflygeln leddes av Karl XI. Efter en timmes strid inledde den danska vänsterflygeln en oordnad reträtt norrut. Svenska högerflygeln med kungen själv, överbefälhavaren Simon Grundel-Helmfelt och chefen för kavalleriet Rutger von Ascheberg, deltog i förföljandet upp till Kävlingeån. Det danska kavalleriets stridsteknik karakollen var mycket ineffektiv. Den gick ut på att det danska kavalleriet red upp på linje, avfyrade sina ryttarpistoler, och vek sedan av för nästa led som gjorde detsamma. Denna taktik fungerade dåligt, då flintlåspistolerna bara var effektiva upp till 30 meter och träffsäkerheten i full ritt var låg. Man överskattade helt klart eldvapnens förmåga. Det svenska kavalleriet red i stället knä vid knä, i en plogformad formation, med värjorna som vapen och stormade det danska kavalleriet och bröt då rätt igenom de danska linjerna. De båda arméernas huvudstyrkor hade samtidigt drabbat samman norr om Lund. De danska styrkorna var överlägsna och hade betydligt mer artilleri än de svenska trupperna. Vid tolvtiden drog sig svenskarna tillbaka för att omgruppera. Generalkvartermästaren Erik Dahlbergh red norrut för att hitta den svenska högerflygeln. Dahlberg lyckades hitta kungen och berätta att de svenska trupperna befanns sig i ett svårt läge. Kungen samlade då ihop nio skvadroner och red i ilfart mot Lund. De svenska trupperna på Möllevångshöjden utanför Lund var vid tretiden på eftermiddagen i ett desperat läge. När den svenske kungen och de nio skvadronerna återkom gick de till anfall mot den danska vänsterflygeln. Denna tog till flykten men Karl XI:s skvadroner led stora förluster. Kungen själv, Rutger von Ascheberg och Erik Dahlbergh lyckades ta sig igenom de danska trupperna och förenades med de svenska trupperna på Möllevångshöjden. Kungens närvaro göt nytt mod hos de svenska trupperna och kungen gav order om anfall. Den danska styrkan blev nu anfallen från två håll och många greps av panik och flydde slagfältet. Slutstriden ägde rum på ängarna söder om Vallkärra kyrka och vid halv fem på eftermiddagen hade allt motstånd upphört. Livregementet under ledning av Nils Bielke utmärkte sig under slaget och tilldelades av konungen en halmkrans som tecken för dess hjältemod. Vissa menar att halmkransen kommer från att det delades ut halm för att användas som igenkänningstecken under själva slaget. Traditionerna vårdas idag av Livregementets husarer samt Dragonbataljonen vid Livgardet (tidigare även Livregementets grenadjärer) som fortfarande bär halmkransen och firar den 4 december som högtidsdag. Under 1677 brändes många byar och städer i Skåne på order av Kristian V för att försvåra för svenskarna. Samma år försökte danskarna även storma det välbefästa Malmö men misslyckades. Under vintern 1677 drev Johan Gyllenstierna runt i de blekingska och nordskånska socknarna för att avkräva befolkningen trohetsed till den svenske kungen, Karl XI. De som ställde sig ovilliga därtill, dräptes.

Skånska friskytteförband benämndes snapphanar av svenskarna, och i edsformeln ingick att blekingar och skåningar måste ange alla friskyttar. Om man inte gjorde detta, tillämpade svensken stegel och hjul. formuläret hotade även med decimering för de byar där man underlät att förråda sina egna till svensken. Kriget slutade på alla fronter 1679 och fred slöts med Danmark i Lund den 27 september 1679. Freden lämnade Sveriges gränser intakta, även de tyska provinserna fick i allt väsentligt behållas. Detta tack vare bundsförvanten Frankrike som genom kriget stärkt sin position och vägrade acceptera mer än marginella landförluster för Sverige. Under 1700-talet drabbades Sverige av krig och svårigheter. Ömsom svenska och danska trupper förlades i Lund. 1703 och 1711 härjade bränder och 1712-13 böldpest. Det var en hårt prövad stad som för en tid blev kungasäte. Mellan den 6 september 1716 och 11 juni 1718 residerade Karl XII i professor Hegardts hus vid Södergatan, vilket gjorde att Lund blev Sveriges de facto huvudstad under dessa år. I början av 1800-talet var Lund ett kommersiellt och finansiellt centrum för den kringliggande bygden. Öppnandet av Södra stambanan 1856 fick stor betydelse. Vid seklets mitt började staden industrialiseras, till stor del på basis av lokala råvaror (läderindustri, tegelbruk, mejerier) och närheten till universitetet (tryckerier). Också textil- och verkstadsindustri fanns.

Avgörande för Lunds expansion under 1900-talet har dels varit universitets- och sjukvårdsinrättningarnas tillväxt, dels tillkomsten av högteknologiska industrier som Tetra Pak och Gambro med anknytning till universitetet. Att Lund är en medeltidsstad märks främst i gatunätet som på sina håll har sett likadant ut i århundraden. Dessutom har centrum formen av ett mänskligt hjärta som var typiskt stadsbyggande under medeltiden. Det finns även ett fåtal medeltida byggnader, såsom domkyrkan, Liberiet, Sankt Peters Klosters kyrka och Krognoshuset. Stäket, Kungshuset i Lundagård och Karl XII-huset på Katedralskolan är andra gamla byggnader.

Några klassiska författare som har bott i Lund är Esaias Tegnér, Ola Hansson, Axel Lundegård, Anders Österling, Bengt Lidforss, Vilhelm Ekelund och August Strindberg (Strindbergshuset). Av Lunds många poeter kan nämnas Ingemar Leckius, Tommy Olofsson och Göran Sonnevi. På Lunds hospital/S:t Lars sjukhus huserade översättaren av persisk litteratur, särlingen och friherren Eric Hermelin. Lundaromanen är en egen genre med Fritiof Nilsson Piraten och Frank Hellers Lundaskildringar som förlaga: en utvecklingsroman där den unge studenten upplever livet i Lund, Köpenhamn och ibland också Österlen, varvid han förhoppningsvis mognar som individ.

En annan typ av litteratur som utmärker sig för Lund är den som produceras till studentspex, till exempel Djingis Khan och Uarda (som också fått ge namn åt flera gator och bostadsområden). Med lunda-andan brukar avses en blandning av tolerans, skepticism och välformulerad kvickhet som för tankarna till Sam Ask, Sten Broman eller Hans Alfredson, gärna framförd på den lundensiska dialekt som talades av exempelvis Cilla Ingvar. Lund har alltid varit rikt på kulturpersonligheter, som galleristen Jean Sellem, konstprofessorn Oscar Reutersvärd, Hildur Sandberg, Falstaff, fakir (Axel Wallengren), konstnärerna Carl Fredrik Hill och Gösta Adrian-Nilsson (GAN), silversmeden Wiven Nilsson och den abstrakta animationens skapare Viking Eggeling. Kulturen ligger bredvid Lundagård och har både permanenta utomhusutställningar, flera äldre byggnader och inomhusutställningar. Till Kulturen hör även Drottens museum samt Tegnérmuseet, inrymt i de bevarade delarna av Esaias Tegnérs bostadshus vid Stora Gråbrödersgatan. Det sistnämnda är Sveriges äldsta författarmuseum (inrättat 1862).

Statliga museer finns i Lund inom ramen för universitetet. Till de mest kända hör Historiska museet (där även domkyrkomuseet samt forn- och medeltidsutställningar ingår), Skissernas museum (skisser till "monumentalkonst och konst i offentlig miljö") som är det enda i sitt slag i världen. I Akademiska Föreningens källare finns det studenthistoriska AFs Arkiv & Studentmuseum. I privatdrift finns ett posthistoriskt museum. Lund är en av Sveriges körtätaste städer med många körer på hög internationell nivå. Bland dessa räknas bland annat Lunds Studentsångförening, Lunds vokalensemble, Lunds Kammarkör och Svanholm Singers. 2006, 2008 och 2010 anordnades Lund Choral Festival. Dansk-svensk visfestival arrangeras i augusti varje sommar sedan 2002. Det är en visfestival med syfte att bli mötesplats för det gemensamma nordiska kulturarvet visan och arrangeras av Kulturföreningen K-märkt. Kulturmejeriet är sedan mitten av 1980-talet en viktig referenspunkt för rockmusik, konserter och nya band. Bland många välkända musiker med anknytning till Lund kan nämnas, Axwell, Kal P. Dal, Peps Persson, Timbuktu, Chords, The Radio Dept., Peter Puders och Professor P. Bland klassiska orkestrar kan nämnas Lunds Stadsorkester, Akademiska Kapellet och Lunds Nya Kammarorkester.

Två orkestrar som mer sysslar med spex och studentunderhållning av olika slag är Alte Kamereren och Bleckhornen. De deltar, liksom många inbjudna studentorkestrar utifrån, i karnevalen som hålls vart fjärde år. Varje år den 26-30 december spelas Lundaspelen i handboll. Det är en av världens största inomhushandbollsturneringar för ungdomslag och arrangeras av LUGI handboll. Det är prestigefullt att vinna denna turnering som ofta benämns som ungdoms-VM då många av världens bästa ungdomslag möts. Lundaspelen spelas även i basket (2-5 januari) och arrangeras då av EOS.

2013-10-13 20:13.


Kommentarer till blogginlägget


Grattis! Efter de fina cykelrundorna bjuder jag dig på en sjusärdeles middag här i Lund! Det är du värd :-)
2013-10-13